วิทยาศาสตร์ ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว ๑. ๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่ง มีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผนการสำรวจ สำรวจ รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกผลการสังเกต นำเสนอผลการสังเกตและอธิบายรูปร่างและลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต เซลล์เดียวและหลายเซลล์ ๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ที่เหมือนกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ เป็นส่วนประกอบ ที่พบได้ในเซลล์พืช สังเกต ตั้งคำถาม วางแผนการสำรวจข้อมูล สำรวจ รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึก แสดงผล และเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๓. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ๑. นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์ แวคิวโอล เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์สัตว์ มีหน้าที่แตกต่างกัน ๒. นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์ แวคิวโอล ผนังเซลล์และครอโรพลาสต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืช มีหน้าที่แตกต่างกัน สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผน การทดลอง ทดลอง รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกผล สรุป และสร้างแบบจำลองหรือแผนภาพอธิบายหน้าที่แต่ละส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นำเสนอผลงาน ๔. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส ๑. การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ ๒. การออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าและออกจากเซลล์ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงโดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ทดลอง รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอธิบายกระบวนการแพร่และการออสโมซิส โดยเขียนรายงานและตั้งคำถามเพื่อนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ ๕. ทดลองหาปัจจัยบาง8 ประการที่จำเป็นต่อการ สังเคราะห์ด้วยแสงของ พืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ทดลอง รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกแสดงผล และอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ในรูปของผังกราฟฟิกและนำเสนอผลงาน ๖. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช น้ำตาล แก๊สออกซิเจนและน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผนและออกแบบการทดลอง ทดลอง รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึก แสดงผล และอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยเขียนรายงานและนำเสนอผลการทดลอง ๗. อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมใน ด้านอาหาร การหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งคำถาม วางแผน และเลือกวิธีการศึกษาข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก และอธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง ตั้งคำถามใหม่ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอผลงานโดยจัดนิทรรศการ ๘. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรียงต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก ลำต้น จนถึงใบ ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน วางแผนและออกแบบทดลองการ ทดลองการลำเลียงน้ำของพืช รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกแสดงผล และอธิบายถึงกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช โดยการเขียนรายงานและนำเสนอผลการทดลอง ๙. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากสู่ใบและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากใบสู่ส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งทั้งสองกลุ่มเซลล์จะอยู่คู่ขนานกัน ท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มีการจัดเรียงตัวแตกต่างกัน การคายน้ำมีส่วนช่วยในการลำเลียงน้ำของพืช ตั้งคำถาม วางแผนการสังเกต สังเกต รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึก สรุปและอธิบาย การลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหาร ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ ๑๐. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก ตั้งคำถาม สังเกต ตั้งสมมติฐาน วางแผนและออกแบบการทดลอง ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ บันทึก แสดงผล และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช โดยใช้แผนภาพ นำความรู้ไปใช้ในการอธิบายดอกของพืชชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากดอก ที่นำมาศึกษา ๑๑. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ ๑. กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์ไข่ในออวุล ๒. การแตกหน่อ การเกิดไหล เป็นการสืบพันธุ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยไม่มีการปฏิสนธิ ๓. ราก ลำต้น ใบ และกิ่งของพืชสามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์พืชได้ สังเกต ตั้งคำถาม วางแผนการสำรวจ รวบรวม จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึกแสดงผล และอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช ด้วยแผนผังความคิดหรือแผนภาพและการนำเสนอผลงาน ตั้งคำถามใหม่และนำความรู้ไปใช้ในการขยายพันธ์พืช ๑๒. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบของพืชที่มีต่อแสง น้ำ และการสัมผัส ตั้งคำถาม สังเกต ตั้งสมมติฐานวางแผนและ ออกแบบการทดลอง ทำการทดลอง รวบรวมข้อมูล บันทึก วิเคราะห์ นำเสนอและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส โดยการเขียนรายงานและนำเสนอผลการทดลอง ๑๓. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๑. เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติตามต้องการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๒. พันธุวิศวกรรม เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของพืช สังเกต ตั้งคำถาม วางแผนและเลือกวิธีศึกษา รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดกระทำ วิเคราะห์ บันทึก แสดงผล อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืชและผลผลิต และนำเสนอผลงาน ที่มา:http://www.kroobannok.com/blog/36176

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s